energetika
zabezpečenie predaja a distribúcie elektrickej energie
     
pl V našej činnosti v rámci energetiky vykonávame predaj elektrickej energie pre zmluvných partnerov buď z vlastných trafostaníc, alebo z trafostaníc, ktoré máme v prenájme.
Pri predaji elektrickej energie sú naše ceny maximálne do výšky, za ktoré by účtovali príslušné energetické závody (ZSE, SSE, VSE) pre daný typ odberateľa podľa veľkosti a spôsobu odberu. Ceny pre jednotlivých odberateľov sú tvorené podľa schválených obchodných podmienok a rozhodnutí ÚRSO pre príslušný rok a typ odberateľa. Prevádzka energetických zariadení sa riadi podľa prevádzkového poriadku a jeho zmeny pre odber elektrickej energie na základe typu odberateľa a podľa uzavretej Zmluvy o odbere elektrickej energie.
Pri prenájme elektrického zariadenia zabezpečujeme rozúčtovanie odberu elektrickej energie z prenajatého zariadenia, ako aj zabezpečenia technickej prevádzky MDS (miestna distribučná sústava).

Pri zabezpečení podporných služieb distribúcie elektrickej energie vykonávame služby podľa cenníka služieb.Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu podľa podmienok uvedených v obchodných podmienkach. Sadzba sa priznáva spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby u toho istého odberateľa na tom istom odbernom mieste je možné požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a povoľuje dodávateľ. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa mení automaticky podľa výšky ročnej spotreby podľa predchádzajúceho obdobia. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.

KONTAKT e-mail: kevicky@terapo.sk telefón: 0905502194
       
 
 
© 2005 TERAPO s r.o. All rights reserved   created by LAUDiS studio